תיגשומה הפמה לש יביטינגוקה סיסבה- יטרואיתה עקרה 
-
.(1991 ,גירש) תטשפומ תיטילנא הבישח חותיפל םירזועו ,קמועל האירק םידדועמ םייפארגה םינגראמה 
הדימלה םשב תרכומה (Ausubel, 1968) לבוזוא לש הדימלה תיירואיתל םג רשקתמ םהב שומיש 
.ולש הדימלה יכילהתב דמולה לש ותוברועמ תובישח תא השיגדמה ,תיתועמשמה 
תופמ אוצמל ןתינ ןכלו ,הפמה רצוי לש תיביטקייבוסה הנבהה תא תפקשמ ,טסקט לש תיגשומ הפמ 
ידי-לע םייוסמ םוחתב תונוש תופמ רוציל ןתינ ,ןכ ומכ .ההז טסקטל םינוש םידמול ידי-לע ורצונ תונוש 
.תופמה יגוס לע תועיפשמה ןהו ,וללה עדיה יגוסל תונוש תורטמ וא ,םינוש עדי יגוס תופקשמה ,דמול ותוא 
ןיב גולאיד לש םויק העבט םצעמ תבייחמו ,טסקטה לש תונווגמ תויועמשמל היצמיטיגל תנתונ ,וז השיג 
שומישל םישרדנ ,הז ןיעמ גולאידל םיפתושה .ורציש תופמה תא םיגיצמה ,תונושה תופמה ילעב םידמולה 
תללמה לש תלוכיל ןכו ,םיגשומבו םילימב קייודמ שומיש ,תרוקיבו תויעב ןורתפ ,הקמנה ,ןועיט יגשומב 
.תיגשומה הפמה תריצי ךלהמב םתוא ושמישש הבישחה יכילהת 
 
?תיגשומ הפמ יהמ .א 
טסקטהמ םיבושח םיגשומ לש וא תונויער לש יפארג גוציל היגטרטסא אוה טסקט לש יגשומ יופימ 
.(Armbruster & Anderson, 1984; Sinatra, Stahl & Berg, 1984) 
תיתוזח הרוצב טסקט תגצהל תוקינכטכ וחתופש ,תויבחרמה הדימלה תויגטרטסאמ תחא איה וז הקינכט 
ילולימו יתוזח ןפואב תגציימ ,טסקט לש תיגשומ הפמ .תויגשומ תופמו ,המירז ימישרת ,םירויא :ומכ 
תויהל הלוכי איה וא ,דמולה ידי-לע תונביהל הלוכי איה .ןהיניב םירשקה תא ןכו ,ונממ תויזכרמ םילימ 
וא הדימלה ךלהמב ,טסקטה תאירק ינפל ,(החמומה) הרומה לשמל ,רחא םדא לש ומעטמ וינפב תגצומ 
.(Moore & Readence, 1980; Vaughn, 1982) טסקטה תאירק רחאל 
:םירקוחה ידי-לע תונוש םיכרדב תרבסומ הדימלה ךילהתב תיגשומה הפמה תוליעי 
.ןורכזב עדימה ןגרואמ ובש ןפואה תא תוקחל ןויסנ איה תיגשומה הפמה .א 
.םייקל שדחה עדיה לש רושיקהו הנבהה לע הליקמ איה ךכבו ,םייק עדי תררועמ תיגשומה הפמה .ב 
טוריפהו תובישחה תמר תא הגיצמו ,יולג ןפואב םיגשומה ןיב םירשקה תא הגיצמ תיגשומה הפמה .ג 
.םיזמורמו םילפרועמ ללכ-ךרדב םה ולש םיגשומה ןיב םירשקה ובש ,טסקט תמועל ,םיגשומה לש 
.חונעיפלו הנבהל לקו םצמוצמ הנבמל לודג עדי ףוג םצמצל הלוכי תיגשומה הפמה .ד 
.הריכזהו דודיקה לע לקמה ,ילאוזיו עדימל ילולימ עדימ תכפוה תיגשומה הפמה .ה 
 
 
טסקטה תא ןיבהל ארוקל תרשפאמ תיגשומה הפמה דציכ .ב 
?רתוי יתועמשמ ןפואב 
םע ודדומתהש ,תונוש תויגולוכיספ תוירואית תועצמאב ןיבהל ןתינ ,תיגשומה הפמה לש הדוחיי תא 
הסננ .טסקט תנבהל הליעי תונמוימ תויהל הל תורשפאמה ,תיגשומה הפמה לש תונוכתה ןהמ :הלאשה 
.תיגשומה הפמה רקח לש םוחתהמ תוירואית המכ תרזעב הלאשה לע תונעל 
הדימל יכילהת קוזיחו רופישל ליעי יעצמאכ תיגשומה הפמל וסחייתה (Novak & Gowin, 1984) ןיווגו קבונ 
םישדח םיגשומ לש העמטה תרשפאמה ,תיגשומ תרגסמ תשמשמ תיגשומה הפמה ,םתנעטל .םיטסקטמ 
הרוצב ןורכזב םיגצוימ םיגשומהש ןויערה תא וחתיפ םה .דמול/ארוקה לש ונורכזב םימייקה םיגשומב 
קבונו ןיווג ועיבטה רתוי רחואמ .וז הרוצב ונגרואי תיגשומה הפמה לש םיגשומה םג ןכלו ,תיכרארייה 
.םיגשומ תפמו תיביטינגוק הפמ םיגשומה תא 
ךרדה יכ ,הנעטה לע תססובמ (Holley & Dansereau, 1984) ורסנדו ילוה ידי-לע תגצוימה ,תפסונ הירואית 
,תישאר :תונורתי רפסמ ןנשי וז הפיפחל .יופימה תקינכטל תפפוח ולש ןורכזה תא ןגראמ ארוקה הב 
"םאתומ" ,האירקה ךלהמב ארוקה לקתנ וב שדח גשומ לכ .םישדח םיגשומ לש הנבהל עייסמ יופימה 
אלמלו ,םייק עדי דדחל ,רסח עדי םילשהל ול תרזוע וז המאתה .ארוקה לש ונורכזב םייק רבכש גשומל 
תלוכיה תרפתשמ ךכו ,ןורכזב םיאצמנה םיגשומ רוזחיא לע לקהל לוכי יופימה ,תינש .טסקטב "םיללח" 
אלש םיגשומה ןיב םישדח םירשק תריצי רשפאמ יופימב שומישה ,תישילש .םישדחה םיגשומה תריכזל 
תספתנ הפמה .םיגשומה ןוגריאב תוימנידו תושימג רשפאמ יופימב שומישה ,תיעיבר .ןורכזב םדוק ויה 
ןתינ הפמה תרזעב ,ךכמ רתויו .םינגרואמ םירשקהב םיגשומו תודבוע תצבשמה ,תיטנרהוק תרגסמכ םג 
.ןותנ טסקט לש םייזכרמה םיגשומה ןיב םיימינפ םירשק רתוי בוט ןיבהל 
:ליעל ורכזוהש תונורתיה תא תמכסמה ,יופימה תייגטרטסאל תונורתי לש הרוש הנומ (1991) גירש 
.ותריכזו טסקטה תרהבה תא רשפאמה ,םיטסקט ךולהיתל ינוציח יוטיב ןתמ .א 
תמנפהל םירזועה ,םיבר םייביטינגוק םיכלהמב הכורכ יופימה תוליעפ :ידומיל רמוח לש המנפה .ב 
.האירקה רמוח 
םיטשפומ םינכת לע תילטנמ הנומת תריציב עויס .ג 
יגולה הנבמה תא ףושחל בייח ארוקה ,טסקטל הפמ רוציל ידכ :תטשפומ תיטילאנא הבישח דודיע .ד 
.תיטילאנא הבישח לש תלוכי ונממ תשרדנ ךכלו ,טסקטה לש 
.טסקטה לש "תורתסנה" תויועמשמה תא ףושחל ידכ ,טסקטה קמועל האירקה דודיע .ה 
,טסקטל תיגשומה הפמה תא רוציל לוכי ארוק לכ :דחא טסקטל תויועמשמ יובירל תונלבוסה חופיט .ו 
תונושה תויוסחייתהה תא תופקשמה ,ההז טסקטל תונוש תופמ אוצמל היהי רשפא ןכלו .ותנבה יפ-לע 
םיירופ םינויד דדועל הלוכי , םידמולה לש תופמה ןווגמ תאוושה .טסקטל םינושה םיארוקה לש 
.ויתויועמשמלו טסקטה תנבהלו תובורמה תויורשפאב 
הנבהל האיבמה ,םיבר םיטרפ לש תחלצומ הזיתניס תריציל עייסמ יופימה :לודג עדי ףוג ןוגריא  
ילטנמ הנבמל (טסקט) לודג עדי ףוג םצמצמ יופימהש ,רמול ןתינ ןכלו .םינכתה לש הקימעמ 
.(הפמה) יטקפמוקו 
תביתכל ליעי סיסב שמשל הלוכי ,טסקטה לש תיגשומה הפמה :טסקטל םוכיס תביתכל עויס .ח 
םירשקה תאו טסקטהמ רתויב םיבושחה םיגשומה תא הגיצמ איהש ינפמ ,טסקטל םוכיס 
.םהיניב םיירוטר -םייגולה 
לאוש דמולה ,הפמה תיינב ךלהמב תרצונה תידומילה היצאוטיסב :תויתריציו תואמצע דודיע .ט 
.ותנבה תא תפקשמה תיגשומה הפמה תא רצויו ,טסקטה לע ויבגל תויטנבלרה תולאש 
 
 "הדימל יבלשב יגשומ יופימב שומישה"-ל רבעמ
ישאר  ךסמל רבעמ